Novosti v zvezi z napotovanjem pacientov na zdravstvene storitve

INFORMACIJE ZA PACIENTE

na podlagi sprememb in novosti novele Zakona o pacientovih pravicah ( Ur. l. RS. št. 55/2017) in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ur. l. RS. št. 3/2018)

ČAKALNI ČAS

Čakalni čas pacienta v čakalnici, ki se šteje od ure, ko je pacient naročen, ne sme presegati 30 minut.

Časovna omejitev ne velja, če zdravstveni delavec v tem času izvaja nujo medicinsko pomoč ali zaključuje predhodno obravnavanega pacienta, ki jo je potrebno izvesti brez nepotrebnega odlašanja ali prekinitve. Medicinska sestra bo paciente v čakalnici sproti obveščala o teh izrednih dogodkih.

Omejitev glede čakalnega časa ne velja za paciente, ki niso naročeni in za paciente, ki zamudijo na termin. Pacienta, ki ni naročen, in pacienta, ki zamudi na termin, se obravnava le v prostem terminu, razen če gre za nujno medicinsko pomoč.

 

STOPNJA NUJNOSTI IN UVRŠČANJE NA ČAKALNI SEZNAM

Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe pacienta uvrsti na čakalni seznam za zdravstveno storitev, pri čemer upošteva stopnjo nujnosti.

Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki pacienta napoti na zdravstveno storitev, na podlagi uveljavljenih sodobnih medicinskih smernic, svoje strokovne presoje in v skladu z največjo zdravstveno koristjo pacienta, pri čemer se upošteva razumen čas. Stopnja nujnosti se označi na napotni listini.

Stopnje nujnosti in najdaljša dopustna čakalna doba:

– nujno           24 ur
– zelo hitro     14 dni
– hitro             3 mesece
– redno           6 mesecev


Če pooblaščena oseba za čakalni seznam ob uvrščanju pacienta na čakalni seznam ugotovi, da čakalna doba za določeno zdravstveno storitev pri tem izvajalcu presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacientu predlaga izvedbo zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo, pri čemer pacienta seznani z možnostmi in načini pridobivanja informacij o terminih pri drugem izvajalcu. Kadar drugega izvajalca z dopustno čakalno dobo v Republiki Sloveniji ni, izvajalec pacientu posreduje informacijo o nacionalni kontaktni točki za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS).

Pacienta se uvrsti na čakalni seznam v petih dneh po predložitvi napotne listine oziroma v dveh dnevih po opravljeni triaži, o uvrstitvi in posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina pa se ga obvesti v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam.

Pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam ali naročilno knjigo, ima pravico izvedeti razloge za čakalno dobo in njeno dolžino ter pravico do vpogleda, kopije ali izpisa podatkov s čakalnega seznama za vse uvrščene paciente, pri čemer se lahko seznani le z zakonsko določenimi podatki. Izvajalec zdravstvene dejavnosti seznanitev pacientu omogoči takoj, vendar najpozneje pet dni po prejemu zahteve. Pacient lahko za posamezno zdravstveno storitev pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti vloži zahtevo iz tega odstavka največ enkrat mesečno.

 

VELJAVNOST NAPOTNE LISTINE

Pacient je dolžan predložiti napotno listino v naslednjih rokih:

nujno                najkasneje naslednji dan od izdaje

zelo hitro          v 5 dneh od izdaje

hitro                  v 14 dneh od izdaje

redno                v 14 dneh od izdaje


Posledice nepravočasne predložitve napotne listine izvajalcu so:

- Ne uvrstitev na čakalni seznam
- Neopravljena zdravstvena storitev

O posledicah nepravočasne predložitve napotne listine pooblaščena oseba za čakalni seznam pacienta pisno obvesti.

 

NAČINI NAROČANJA

Izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotovi naslednje oblike naročanja:
- elektronsko,
- po pošti,
- po telefonu v obsegu 2 ur/dan, ki je določenem v ordinacijskem času pri izvajalcu
- in osebno v ordinaciji.

 

ODPOVED TERMINA S STRANI PACIENTA

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.

Poznejša odpoved termina je dopustna le pisno in iz pacientovih objektivnih razlogov:

- nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
- nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve,
- smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati.
Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information